Polityka prywatności
i pliki cookies

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: hello@empowermedia.pl.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez empowermedia.pl.
 2. Właścicielem i administratorem strony empowermedia.pl jest: Michalina Patucha, empower media Michalina Patucha z siedzibą w Chorzowie 41-500, ul. Metalowców 13 A2/103, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9730924738, nr konta: 02 1140 2004 0000 3602 7696 1805.
 3. “Użytkownikiem” może być osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez “Administratora”
 4. “Dane osobowe”- to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 5. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Serwis– rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym empowermedia.pl na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 7. Przetwarzanie danych osobowych– jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 8. Naruszenie ochrony danych osobowych– naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

 

I Polityka prywatności:

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Strona empowermedia.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. Na stronie empowermedia.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Michalina Patucha [patrz: postanowienia ogólne powyżej].
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo do usunięcia danych osobowych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  – prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  – LH.PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  – MailChimp – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, w przypadku zapisu do newslettera,
  – Biuro Rachunkowe LCC Consulting, ul. Gliwicka 234, Katowice – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych, w przypadku wystawiania faktury,
  – Pay Pro S.A., ul. Kancleraska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068  – system Przelewy 24 – w celu przetwarzania płatności, w przypadku zakupu w sklepie.
  – Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa– w celu korzystania z usług Google, w tym Google Workspace

  – Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 – w celu korzystania z narzędzi i platformy Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych,

  – Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w zakresie narzędzi reklamowych.
  – Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów (np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd)
  – Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

 6. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 7. Do wystawiania faktur używam programu dedykowanego dla systemu iOS “Faktura Light”. Wszelkie dane klientów przechowuję w bazie wbudowanej SQLite.
 8. Cele i czynności przetwarzania:
a) Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika i dokonując zakupów, należy podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika można podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możliwe jest posiadanie konta, bez podawania tych danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie należy te dane wprowadzić ręcznie.

Dane wprowadzone w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma na celu ułatwienie składania zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.PL.

Dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo istnieje konto użytkownika. Po usunięciu konta, dane zostaną usunięte automatycznie, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. Konto można usunąć w każdej chwili.

W każdej chwili można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta można zmodyfikować lub usunąć dane, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

b) Zamówienia.

Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.PL.

Zamówienia są widoczne w ramach historii zamówień danego konta, po zalogowaniu.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są przez nas ręcznie i przekazywane do biura rachunkowego.

Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Zamówienia są rejestrowane w systemie płatności administrowanym przez Pay Pro S.A.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Przechowywane będą też faktury z danymi osobowymi Kupującego, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po realizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany danych o zamówieniu. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie ma możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

c) Newsletter.

Żeby zapisać się do newslettera, należy podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego UAB “MailerLite” i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.PL, a także w ramach systemu mailingowego “GetResponse”.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że nastąpi rezygnacja z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W każdej chwili można zmienić swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, lub zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

d) Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Składając reklamację lub odstępując od umowy, przekazane nam są dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie można też sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jedynie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych i domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

e) Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

e) Umawianie spotkań i konsultacji

Umawiając spotkanie lub konsultację za pośrednictwem aplikacji Calendly LCC z siedzibą 271 17th Street NW, Atlanta, Stany Zjednoczone przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Calendly LCC zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie szeregu certyfikowanych programów oraz standardowe klauzule umowne.

 

III. Polityka plików cookies:

 1. Strona empowermedia.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.
 4. Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony zgodnie z jego preferencjami;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na kolejnych podstronach mpflow.pl.
 5. Strona empowermedia.pl stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.
 7. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym brak zgody na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 8. Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną empowermedia.pl reklamodawcom.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
  • Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 11. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 12. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 13. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt mailowy na adres: hello@empowermedia.pl